Arena Lønnsomme Vinteropplevelser

Klyngen fokuserer på å løse utfordringer den enkelte bedriften ikke kunne løse på egenhånd. Dette spesielt innenfor områdene kompetanse, internasjonalisering, kvalitet og innovasjon.

Samarbeidet mellom bedriftene har utviklet seg svært positivt og de deler i dag på kunder, samhandler i kommersielle prosesser og lager produkter i fellesskap. Klyngen har gjort Nordlysturismen mer synlig både i landsdelen, i markedene og i konkurrentland.

 

Sterke, arktiske vinteropplevelser til hele verden

Bedriftsklyngen Lønnsomme Vinteropplevelser har fortsatt et stort uforløst potensiale på flere områder. Selv om klyngen ikke lengre har Arena-status fortsetter arbeidet med å utløse mer lønnsom vintertrafikk til området basert på en regional finansiering. Bedriftsklyngen teller 75 bedrifter hvor de fleste er lokalisert i Troms, og med noen bedrifter i Vesterålen og Lofoten, samt i Alta og i Honningsvåg.

Trafikkutviklingen fra de internasjonale markedene har vært meget god. Fra 2008/09 har det vært en økning i antall utenlandske gjestedøgn i Nord-Norge på 378 %. Det betyr at antall gjestedøgn har gått fra 48 550 til 231 900 i vintersesongen 2016.

Veksten fra utlandet er fordelt utover alle de tre nordligste fylkene hvor Finnmark har hatt en økning på 188 % og Nordland en økning på 253 %, men den største veksten i perioden har vært i Tromsø. I vintersesongen 2016 var det 618 % flere utenlandske gjestedøgn i Tromsø, sammenlignet med 2006.

Den tradisjonelle Nordlysturisten reiser to og to i reisefølge, og kun seks prosent reiser med barn. Det kan henge sammen med at de som reiser til Norge for å oppleve Nord-Norge og Nordlyset er eldre enn de tradisjonelle skituristene. På nasjonalt nivå er skituristenes gjennomsnittsalder 44 år, og den gjennomsnittlige Nord-Norge turisten 54 år. Det er fremdeles flest utenlandske turister som kommer til Norge vinterstid for å stå på ski, men Nordlyssatsingen til Innovasjon Norge har gjort det norske vinterproduktet mer robust gjennom å tiltrekke seg turister fra andre markeder og målgrupper enn det tradisjonelle skisegmentet.

Økonomisk vekst

Arena Lønnsomme Vinteropplevelser har kartlagt den økonomiske betydningen av Nordlysturismen i Tromsø-regionen og i Nord-Norge.  For Nord-Norge anslår vi den direkte og indirekte omsetningen av Nordlysturismen sist vinter til over 400 mill. I tillegg kommer omsetning i vinterperioden knyttet til fisketurisme og Hurtigruten.

For Tromsø-regionen har utviklingen de siste årene vært formidabel. Vinteren 2010/11 var den totale Nordlysomsetningen 90 mill., vinteren 2012/13 hadde den doblet seg og var 180 mill. – og i 2014/15 er den 334 mill. En økning på 90 % sammenlignet med 2012/13. Det er ingen andre områder eller sektorer innen det norske reiselivet som har utviklet seg like sterkt i denne perioden.

Nesten 25 % av vintergjestene i Tromsø-regionen kommer fra Storbritannia, mens 10 % kommer fra Asia/Oseania og 9 % fra Tyskland. Den resterende halvparten fordeler seg på flere markeder med en lavere andel per marked.

I 2011 var det 33 bedrifter i Tromsø-regionen som tok Nordlysgjester med på Nordlysjakt. I 2015 er dette tallet økt til 50 bedrifter. I tillegg kommer alle som tilbyr andre vinteraktiviteter som hvalsafari, hundekjøring, scooterturer, reinkjøring, toppturer m.fl. hvor det også har vært en kraftig økning i tilbydere.

I gjennomsnitt er forbruket per gjest per døgn kr 1 050 på aktiviteter/opplevelser, kr 743 på overnatting, kr 375 på bespisning og kr 275 på andre attraksjoner, transfers og shopping. Det gir et totalforbruk per Nordlysturist på kr 2 443 per døgn. Gjennomsnittlig oppholdstid er 3 døgn.

Vi har også beregnet potensialet for Nordlysturismen til Nord-Norge i Storbritannia, Tyskland og Japan. Totalt er det 7,4 millioner personer i disse landene som vil besøke landsdelen for å oppleve Nordlyset. Disse potensielle kundene ser ingen barrierer for å reise på en Nordlysferie til Nord-Norge.

HSMAI Veiviserpris 2015

HSMAI (Hospitality Sales and Marketing Association International) Norge tildelt i januar 2016 Visit Tromsø-Regionen, Arena Lønnsomme Vinteropplevelser og NordNorsk Reiseliv AS ”HSMAI Veiviserprisen for 2015”. De tre prismottakerne får prisen for utvikling av vinterturisme i Nord-Norge med nordlys som spydspiss. Bakgrunnen for tildelingen er at utviklingen av internasjonal vintertrafikk til Nord-Norge de siste årene har vært formidabel og pristildelingen er en stor anerkjennelse av reiselivssamarbeid i landsdelen. En del av dette samarbeidet har sitt utgangspunkt i Arena Lønnsomme Vinteropplevelser og skal videreføres i klyngesatsingen i årene som kommer.

Bedriftsklyngen Arena Lønnsomme Vinteropplevelser

Vår videre satsing har som overordnet formål å utløse større deler av potensialet i de internasjonale markedene ved å tilrettelegge for en ansvarlig utvikling av reiselivet i regionen.

Vi er godt i gang med å utvikle et langsiktig fundament for videre utvikling og drift av klyngen. Den primære strategien er å oppnå status som Norwegian Centres of Expertice. Arbeidet med dette ligger inne som en vesentlig aktivitet i denne søknaden.

 

Visjonen for klyngesatsningen

”Lønnsomme Vinteropplevelser skal utvikle området til et unikt og foretrukket reisemål med attraktive vinteropplevelser i verdensklasse”.

 

Hovedaktiviteter

Potensialet skal forløses ved å videreføre de sammensatte samhandlingsprosessene som er påbegynt i prosjektets 5 første år. Det betyr gjennomføring av tiltak innenfor hovedinnsatsområdene:

1.     Produktutvikling og innovasjon

2.     Klyngeutvikling og nettverk

3.     Kvalitet- og kompetanse

4.     Internasjonalisering og markedsadgang

Som tidligere nevnt er en annen sentral aktivitet i 2016-17 å definere innhold og ambisjoner for en videreført klyngesatsing innen reiselivet i store deler av Nord-Norge. Arbeidet er påbegynt og vil finne sin endelige form på et møte mellom ledende bedrifter, virkemiddelapparatet, klyngeeksperter og FoU-institusjoner 22. November 2016.

FoU

FoU-tiltak er sentrale innen alle satsningsområdene og ved siden av å avslutte det omfattende FoU-prosjektet ”Winter”, er det flere nye FoU-innsatser på trappene, bl.a. innenfor hvalsafariturisme. Klyngen har etablert et tett samarbeid med UiT – Norges arktiske universitet på flere områder. Dette samarbeidet skal videreutvikles i 2016/16, blant annet gjennom prosjektet ”Kunnskapskatalysator for reiselivet”.

Når det gjelder hvalsafariturisme har klyngen satt i gang et arbeid med å utvikle felles nasjonale retningslinjer for hvalsafaribedrifter og en felles organisering av disse. Arbeidet har så langt fått bred oppslutning blant bedriftene som driver hvalsafari.

Vi har startet arbeidet med å implementere segmenteringsmodellen gjennom workshops rundt i klyngeområdet. Arbeidet fortsetter med større vekt på å benytte kunnskapen knyttet til markedsføring og salg.

Det er behov for retningslinjer som sikrer dyrevelferd og kundeopplevelsen for hvalsafariturismen. Vi vil ta tak i dette arbeidet og vil sammen med ledende bedrifter utarbeide slike og finne frem til måter de kan håndheves på.

Høsten med månedene sept og frem til desember er en fin periode for nordlysopplevelser. Vi setter nå fokus på dette og vil utvikle og teste produkter idet internasjonale markedet i denne perioden.

Mat er for lite fokusert i vintersatsingen. Det foregår flere satsinger i landsdelen på matopplevelser og vi vil engasjere oss i disse.

 

 

Kvantitative mål, hvor klyngen er en av flere bidragsytere er:

  • Forbruk per gjest per døgn skal i gjennomsnitt være min kr 2 500,- (justert opp fra kr 2 100,-)
  • Innen vintersesongen 2017/18 skal prosjektet bidratt til at 45 000 nye gjester besøker området

Vi er godt i gang med å utvikle et langsiktig fundament for videre utvikling og drift av klyngen. Den primære strategien er å oppnå status som Norwegian Centres of Expertice. Arbeidet med dette ligger inne som en vesentlig aktivitet i denne søknaden.

 

ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser har også medført spin-off prosjekter. Disse er:

  • Nordlys og arktisk lys
  • Arrangementsturisme
  • Ski i Troms
  • Segmenteringsprosjektet
  • Naturguidestudiet ved UiT

Last ned tiltaksplanen 2016/2017 her:

Innovasjonsmodell

Vi har utviklet en Innovasjonsmodell for utviklingsarbeidet i klyngen. Denne består av tre deler: (a) Felles ressurser som er kunnskap om markedene gjennom Segmenteringsmodellen. (b) Felles metodikk for produktutvikling/annen utvikling, BLT-metodikken som består av å utvikle løsninger med basis i behov og teste disse innen de ferdigstilles. (c) En felles onlinebasert infrastruktur som samler og kategoriserer produktark, dokumenter og annen relevant informasjon i klyngebedriftenes dialog med markedsaktører (TravelFact). Innovasjonsmodellen er nå testet blant klyngebedriftene og vi legger vekt på at denne etterhvert skal bli selvgående.

Samarbeid med NCE Tourism Fjord Norway

Det er etablert et konkret og prosjektrettet samarbeid med NCE Tourism Fjord Norway. Med bakgrunn i markedsbehov og behov for samordning av produkter starter vi i prosjektåret 2016/17 opp to fellesprosjekter medNCE Tourism Fjord Norway:

a)     Vinter Nord og Fjord: Utvikling av nytt felles vinterprodukt med varighet 1 uke som omfatter Nordlysopplevelser i Nord-Norge og Fjord-opplevelser på Vestlandet. Testing av produktet i markedet inngår i den felles prosjektinnsatsen.

b)     High-End sportsfiske opplevelse inklusive besøk på visningsanlegg og overnatting på komfortable hoteller. Et samarbeid med Sjømatrådet er etablert for dette prosjektet som ved siden av produktutvikling inneholder markedstesting av produktene.

Dette er konkrete prosjekter i etablering av et tett samarbeid mellom de to bedriftsklyngene. Vi vil forsterke dette samarbeidet i løpet av 2016/17 og det er flere ulike samarbeidsprosjekter som vurderes.

Foto: Espen Mortensen/nordnorge.com

Klyngebedrifter

Klyngen består av 70 reiselivsbedrifter fra Lofoten i sør til Nordkapp i nord. Antall klyngebedrifter har vokst jevnt fra oppstart, og hyggelig er det at flere ser verdien av å jobbe i fellesskap og dele kunnskap, erfaringer og utfordringer for å videreutvikle regionen slik at vi får flere gjester til nord i vinterhalvåret.

Klyngebedriftene tegner seg for ett prosjektår av gangen. Ønsker du å bli en del av nettverket? Send oss en e-post: post@vintertroms.no

Se oversikt over alle deltagerne her

 

 

 

Foto: Terje Rakke/Nordic Life/nordnorge.com

Prosjektledelsen

 

   

 

 

Prosjektansvarlig og styreleder Vinter Troms AS
Ole-Henning Fredriksen
telefon: 905 05 422
ohf@hamnisenja.no

Geir.jpg

Leder styringsgruppa:
Geir P. Stokke
telefon: 77 75 01 01
geir.stokke@polaria.no

 

 

Børre Berglund.jpg

Prosjektleder:
Børre Berglund
telefon: 900 56 869
post@vintertroms.no

 

Vinter Troms AS (kontraktspartner Arena Lønnsomme Vinteropplevelser)

Eiere av Vinter Troms er Stiftelsen Polaria, Senja Reiseliv, Polar Zoo, Grand Nordic Hotel, og Sorrisniva AS. Styret består av Ole Henning Fredriksen (leder), Geir Blichfeldt, Geir P. Stokke, Heinz Strathmann og Tor Kjetil Wisløff.

VinterTroms AS (org nr 996 048 462) har adresse: Postboks 90, 9251 Tromsø.

Foto: Graham Austick/nordnorge.com

Adresse: 

Arena Lønnsomme Vinteropplevelser
v/ VinterTroms AS
Postboks 90
9251 Tromsø
post@vintertroms.no

 

Kontakt oss

I tillegg til prosjektleder Børre Berglund er Agnete Ryeng en del av prosjektledelsen fra 1.jan 2017. I tillegg er Morten Torp engasjert for å arbeide innenfor distribusjon. Hans-Olav Eriksen, Lyngsfjord Adventure representerer klyngen i arbeidet med Nasjonalt Kvalitetssystem.

Spørsmål om prosjektet og generelle henvendelser rettes til prosjektleder Børre Berglund.

Børre Berglund, telefon: 900 56 869, post@vintertroms.no

Foto: Bård Løken/nordnorge.com

Navn *
Navn