Bedriftsklyngen Lønnsomme Vinteropplevelser har fortsatt et stort uforløst potensiale på flere områder. Selv om klyngen ikke lengre har Arena-status fortsetter arbeidet med å utløse mer lønnsom vintertrafikk til området basert på en regional finansiering. Bedriftsklyngen teller 75 bedrifter hvor de fleste er lokalisert i Troms, og med noen bedrifter i Vesterålen og Lofoten, samt i Alta og i Honningsvåg.

Trafikkutviklingen fra de internasjonale markedene har vært meget god. Fra 2008/09 har det vært en økning i antall utenlandske gjestedøgn i Nord-Norge på 378 %. Det betyr at antall gjestedøgn har gått fra 48 550 til 231 900 i vintersesongen 2016.

Veksten fra utlandet er fordelt utover alle de tre nordligste fylkene hvor Finnmark har hatt en økning på 188 % og Nordland en økning på 253 %, men den største veksten i perioden har vært i Tromsø. I vintersesongen 2016 var det 618 % flere utenlandske gjestedøgn i Tromsø, sammenlignet med 2006.

Hvem er nordlysgjesten?

Den tradisjonelle Nordlysturisten reiser to og to i reisefølge, og kun seks prosent reiser med barn. Det kan henge sammen med at de som reiser til Norge for å oppleve Nord-Norge og Nordlyset er eldre enn de tradisjonelle skituristene. På nasjonalt nivå er skituristenes gjennomsnittsalder 44 år, og den gjennomsnittlige Nord-Norge turisten 54 år. Det er fremdeles flest utenlandske turister som kommer til Norge vinterstid for å stå på ski, men Nordlyssatsingen til Innovasjon Norge har gjort det norske vinterproduktet mer robust gjennom å tiltrekke seg turister fra andre markeder og målgrupper enn det tradisjonelle skisegmentet.

Arena Lønnsomme Vinteropplevelser har kartlagt den økonomiske betydningen av Nordlysturismen i Tromsø-regionen og i Nord-Norge.  For Nord-Norge anslår vi den direkte og indirekte omsetningen av Nordlysturismen sist vinter til over 400 mill. I tillegg kommer omsetning i vinterperioden knyttet til fisketurisme og Hurtigruten.

For Tromsø-regionen har utviklingen de siste årene vært formidabel. Vinteren 2010/11 var den totale Nordlysomsetningen 90 mill., vinteren 2012/13 hadde den doblet seg og var 180 mill. – og i 2014/15 er den 334 mill. En økning på 90 % sammenlignet med 2012/13. Det er ingen andre områder eller sektorer innen det norske reiselivet som har utviklet seg like sterkt i denne perioden.

Nesten 25 % av vintergjestene i Tromsø-regionen kommer fra Storbritannia, mens 10 % kommer fra Asia/Oseania og 9 % fra Tyskland. Den resterende halvparten fordeler seg på flere markeder med en lavere andel per marked.

Et stort nettverk av reiselivsbedrifter

I 2011 var det 33 bedrifter i Tromsø-regionen som tok Nordlysgjester med på Nordlysjakt. I 2015 er dette tallet økt til 50 bedrifter. I tillegg kommer alle som tilbyr andre vinteraktiviteter som hvalsafari, hundekjøring, scooterturer, reinkjøring, toppturer m.fl. hvor det også har vært en kraftig økning i tilbydere.

I gjennomsnitt er forbruket per gjest per døgn kr 1 050 på aktiviteter/opplevelser, kr 743 på overnatting, kr 375 på bespisning og kr 275 på andre attraksjoner, transfers og shopping. Det gir et totalforbruk per Nordlysturist på kr 2 443 per døgn. Gjennomsnittlig oppholdstid er 3 døgn.

Vi har også beregnet potensialet for Nordlysturismen til Nord-Norge i Storbritannia, Tyskland og Japan. Totalt er det 7,4 millioner personer i disse landene som vil besøke landsdelen for å oppleve Nordlyset. Disse potensielle kundene ser ingen barrierer for å reise på en Nordlysferie til Nord-Norge.

HSMAI (Hospitality Sales and Marketing Association International) Norge tildelt i januar 2016 Visit Tromsø-Regionen, Arena Lønnsomme Vinteropplevelser og NordNorsk Reiseliv AS ”HSMAI Veiviserprisen for 2015”. De tre prismottakerne får prisen for utvikling av vinterturisme i Nord-Norge med nordlys som spydspiss. Bakgrunnen for tildelingen er at utviklingen av internasjonal vintertrafikk til Nord-Norge de siste årene har vært formidabel og pristildelingen er en stor anerkjennelse av reiselivssamarbeid i landsdelen. En del av dette samarbeidet har sitt utgangspunkt i Arena Lønnsomme Vinteropplevelser og skal videreføres i klyngesatsingen i årene som kommer.

Hovedinnsatsområder

Potensialet skal forløses ved å videreføre de sammensatte samhandlingsprosessene som er påbegynt i prosjektets 5 første år. Det betyr gjennomføring av tiltak innenfor hovedinnsatsområdene:

1.     Produktutvikling og innovasjon

2.     Klyngeutvikling og nettverk

3.     Kvalitet- og kompetanse

4.     Internasjonalisering og markedsadgang

Markeder klyngenettverket arbeider med

I ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser arbeider vi fokusert med markedsadgang for klyngebedriftenes produkter og pakker. I denne sammenheng er internasjonalisering og arbeid med å åpne nye distribusjonskanaler sentralt. Vi prioriterer bearbeiding av følgende markeder per tid:

 • Storbritannia
 • Asia: Nye markeder i Asia. Aktiviteter i markedene og Workshop i landsdelen (knyttet til Snow17)
 • Tyskland: Understøtte planlagte charteroperasjoner samt Identifisering og møter med nye potensielle turoperatører for salg av Nordlysprodukter (SnowTour)
 • Nederland

 

Aktiviteter

På dette området samordner Arena Lønnsomme Vinteropplevelser strategier og tiltak med NordNorsk Reiseliv AS og de ulike destinasjonsselskapene som deltar i klyngen. 

 

Gjennomførte tiltak

 • Studieturer til området vårt med deltakelse fra internasjonale turoperatører
 • Turoperatørkvalifisering og søk etter nye turoperatører
 • Innsalgsturer til turoperatører (Snow-Tour)
 • Deltakelse på arrangementer i regi av Innovasjon Norge som gir oss nye distribusjonskanaler
 • Aktivering av salgsinnsatser i salgsleddene (konvensjonelle reisebyråer og OTAs)
 • Vi logger alle aktiviteter i en CRM som er tilgjengelig for alle klyngedeltakere.
 • Årlig deltakelse på Norwegian Travel Workshop (NTW)

 

Rapporter

Alle distribusjonstiltak som gjennomføres i regi av prosjektet dokumenteres gjennom rapporter per tiltak. Rapportene er tilgjengelig for klyngedeltakerne. Om du har spørsmål til disse send oss en e-post: post@vintertroms.no

 

Incoming-operatørers deltakelse i distribusjonsarbeidet

Vi arbeider med ulike distribusjonstiltak som planlegges og presenteres på klyngesamlingene alle klyngebedriftene inviteres til. Distribusjonstiltak ledes av Morten Torp, og fra vinteren 2015 har incoming-operatørene i klyngen fått en større rolle i dette arbeidet. Incoming-operatørene deltar på aktiviteter i de markedene de har spesielt kjennskap til, og presenterer klyngebedriftenes produkter sammen med sine pakker som de syr i hele virkeområdet.

Etter gjennomført aktivitet rapporteres resultatene til klyngebedriftene. Incoming-operatørene legger inn de nye kontaktene og aktivitetene de deltar på i SuperOffice som er nettverkets CRM. Her lagrer vi informasjon om turoperatører og andre partnere. Denne informasjonen er tilgjengelig for klyngebedriftene også, ta gjerne kontakt med Mariell om du har spørsmål om CRMen. November 2015 organiseres en intern studietur for incoming-operatørene der vi tar dem med til 4 møteplasser der klyngebedriftene er invitert for å presentere sine tilbud. Dette gjør vi fordi incoming-operatørene trenger å bli bedre skodd på de ulike produktene som tilbys i nettverkets virkeområde.

Fra prosjektledelsens side tar vi ikke stilling til den enkelte klyngebedrifts distribusjons-strategi. Den enkelte klyngebedrift velger selv hvordan en distribuere og selge sine produkter i de ulike markedene.

For klyngebedrifter: Logg inn for å få oversikt over rapporter og instruks for gjennomføring og oppfølging av distribusjonsaktiviteter. Ta kontakt med post@vintertroms.no for passord.Foto: Gaute Bruvik/nordnorge.com

Klyngesamlinger

Arena Lønnsomme Vinteropplevelser arrangerer årlig fire klyngesamlinger der klyngebedrifter, og andre bedrifter som satser på vinter, inviteres til samling. Tema varierer fra gang til gang, og vi har mellom 60-100 deltakere på disse samlingene som er en viktig møteplass for klyngebedriftene.

Foto: Konrad Konieczny/nordnorge.comSNOW17

Årlig arrangerer Arena Lønnsomme Vinteropplevelser vinterkonferansen SNOW i samarbeid med NordNorsk Reiseliv og UiT. Konferansens innhold skal gjenspeile det reiselivsbedriftene er opptatte av, og skal gi faglig påfyll som den enkelte bedrift har bruk for i sin egen arbeidshverdag. Vi vil oppdatere deg på programinnhold når det begynner å ta form, men det er bare å sette av datoene 10-11. mai 2017 allerede nå. Det er da det skjer i Tromsø, og du vil garantert ikke gå glipp av det!

Produkutvikling og innovasjon

Under innsatsområdet produktutvikling og innovasjon ligger utviklingen av to innovasjonssystemer; TravelFact og segmenteringsmodellen.

Segmenteringsmodellen

For å ha en mer presis innsikt som grunnlag for produktutvikling, markedsføring og salg ble det satt i gang et segmenteringsprosjekt. 

Etter datainnsamling og analysering viste det seg at vi kan dele opp nordlysturisten i 5 segmenter. Segmenteringsmodellen kan du lære mer om her:

TravelFact

Travelfact er en online database som benyttes i Arena-nettverkets distribusjonsarbeid. Her registrerer klyngebedrifter deres produkter klar til distribusjon i markedene gjennom incoming-operatørene. I 2015 åpnes TravelFact også for turoperatører. Turoperatørene inviteres inn i systemet og får enklere oversikt over produktene osm tilbys gjennom de 58 klyngebedriftene fra Lofoten i sør til Alta i nord.  

Se www.travelfact.no

Kvalitet og kompetanse

Kompetanse og kvalitet er ett av innsatsområdene vi har fokusert på og tatt tak i klyngenettverket Arena Lønnsomme Vinteropplevelser.


Nasjonalt kvalitetssystem

Reiselivsklyngene NCE Tourism – Fjord Norway, Arena Lønnsomme Vinteropplevelser, Arena USUS, og det tidligere Arena prosjektet Innovative Opplevelser, samt HANEN har med bakgrunn i innspill fra klyngebedrifter/medlemmer tatt initiativ til å utvikle et Nasjonalt Kvalitetssystem for aktivitetsbedrifter, attraksjoner og muséer. I begynnelsen av august 2013 møttes klyngene NCE Tourism – Fjord Norway, Arena Lønnsomme Opplevelser, Innovative Opplevelser og Snowball samt HANEN for å diskutere et felles prosjekt. Dette ble fulgt av et felles møte i september samme år hvor det sammen med næringsrepresentanter ble utformet en plattform for et felles prosjekt.

 

NCE Tourism, Innovative Opplevelser og Hanen har over flere år arbeidet med en systematisert oversikt over alle lover og regler som berører utendørs opplevelsesproduksjon under tittelen «Hakkespettbok for utendørs opplevelser, som et oppslagsverk for bedriftene». Dette arbeidet har også gitt verdifull innsikt til dette nasjonale initiativet.

Praktisk arbeid

I vår klynge har enkelte bedrifter, drevet av krav fra kunder og distributører, men også i erkjennelse av at kvaliteten på utendørs aktiviteter og opplevelser ikke er god nok, iverksatt et praktisk arbeid med kvalitetsutvikling. Behovet for å etablere et nasjonalt kvalitetssikringssystem er tydelig hos disse bedriftene.

 

På Vestlandet har reiselivsklyngen NCE Tourism – Fjord Norway «Samsvar kvalitet og pris – differensierte produkter» som en av de sentrale utfordringene. I søknaden for den 2. kontraktsperiode skriver NCE Tourism blant annet at «… det er til dels store kvalitetsforskjeller mellom bedriftene, men små prisforskjeller. Når reiselivet ikke klarer å ta tilstrekkelig betalt for høy tjenestekvalitet, svekkes også incentivene for kvalitets- og produktutvikling.». Et kvalitetssystem er derfor, sammen med ny kunnskap rundt priselastisiteten av opplevelser, et nøkkelelement for å imøtekomme denne utfordringen.

Et bedriftsdrevet initiativ

Behovet for å utvikle et Nasjonalt Kvalitetssystem er bedriftsdrevet og på denne bakgrunn gjennomførte de to Arena-prosjektene Innovative Opplevelser og Lønnsomme Vinteropplevelser i 2012/13 et FoU-prosjekt med målsetting å gi svar på hva som er vesentlige positive og negative konsekvenser av sertifiseringer i reiseliv generelt, og særlig i forhold til naturbaserte involverende opplevelser og guiding. Prosjektet ble gjennomført som en sammenligning av eksisterende kvalitetssystemer i Skottland, New Zealand og Island og utgjør et verdifullt grunnlag for dette forprosjektet.

 

Studien viser at sertifiseringer på individ og bedriftsnivå innen reiseliv, og ikke minst naturbasert reiseliv, bidrar til økt kvalitet i næringen. Konkurrentland for Norge har derved et fortrinn som er særlig kritisk siden Norge er et høykostland og må konkurrere på kvalitet. Videre at vårt største potensiale er innen opplevelsesbasert reiseliv, og spesielt det naturbaserte reiselivet hvor svært mye er overlatt til tilfeldighetene på grunn av lite formalisert og sertifisert kompetanse og kvalitet.

 

Sist men ikke minst at naturbaserte opplevelser er i større grad enn andre opplevelsessekstorer, og andre reiselivssektorer, er utsatt for høyere risiko på grunn av vær, vind, landskap, utstyr, etc. som kan medføre ulykker, skade og død for både kunder og personale.

 

Forskningsrapporten konkluderer at alle de tre nevnte forhold gjør at det nå er meget viktig å få i gang et utviklingsarbeid for å sikre kvaliteten ikke minst innen naturbaserte opplevelser. Dette er områder som er vesentlig forskjellig fra overnatting, og bør jobbes med basert på både forskningsbasert og praksisbasert kunnskap fra naturbaserte opplevelser og aktiviteter.

 

Det gjennomføres nå et FoU-Prosjekt«A science-based quality assurance system for outdoor adventure tourism in Norway» koordinert med forprosjekt og et eventuelt hovedprosjekt - Nasjonalt Kvalitetssystem. I FoU-prosjektet er det satt av ressurser til å utrede, analysere og dokumentere ulike sider ved utvikling og implementering av en kvalitetssystem i deler av den norske reiselivsnæringen.

 

Arbeidet med å utvikle et Nasjonalt Kvalitetssystem er godt i gang og om du vil vite mer fom fremdrift etc kontakt prosjektleder Børre Berglund.


Kurstilbud

ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser har utviklet kurs og kompetansehevende tilbud som først og fremst retter seg inn mot produktet og leveranser. I 2013, 2014, 2015 og 2016 har Arena Lønnsomme Vinteropplevelser i samarbeid med Visit Tromsø-regionen tilbudt ulike kurs innen guiding. Det startet med et nordlysguidekurs i Tromsø, som året etter ble arrangert også i Harstad, før det i år også fant veien til Alta. Totalt har omtrent 1000 personer vært på kurs disse tre årene! Med bakgrunn i gode tilbakemeldinger har også hvalsafarikurs og vinterguidekurs blitt utviklet.

Operativ ansvarlig for kursene er Visit Tromsø Regionen AS, med Susanne Kirchberger som fasilitator. Kursene varer vangligvis fra kl 0900 – 1600. Pris pr person har vært på NOK 400,-.

 

Norsk Naturguidestudium

I samarbeid med Høgskolen i Alta/UiT har vi utviklet Norsk Naturguide studiet. Et av målene er å utdanne kompetente naturguider som kan skape sikre, spennende og lærerike opplevelser for gjester i naturen. Gjennom begge studieårene vil det fokuseres på guiderollen der friluftslivets verdier legges til grunn for gode opplevelser. I tillegg settes regional historie, lokale tradisjoner, naturbruk og lokale naturforholdinn i et større globalt miljøperspektiv. Norsk Naturguide er samlingsbasert over to år og gir 60 studiepoeng. Studiet startet opp 18. August 2013.


Arctic Tourism Competence

I et forprosjekt skal det reelle kompetansebehovet i de 57 bedriftene som tilsammen utgjør reiselivsklyngen Arena Lønnsomme Vinteropplevelser kartlegges. Bedriftene finner vi fra Lofoten i sør til Alta i nord. Forprosjektet og et senere hovedprosjekt er et samarbeid mellom Arena Lønnsomme Vinteropplevelser og UiT – Norges arktiske universitet.